1
Bạn cần hỗ trợ?
Điều khoản dịch vụ
20/06/2018
Điều khoản dịch vụ
  1. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản Saga ID, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản Saga ID.
  2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng Saga ID này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Saga khi sử dụng sản phẩm của Saga được đăng tải công khai trên website sản phẩm của Saga.
  3. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
  4. Khi sử dụng sản phẩm của Saga, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.